KAMERA KAYDI AYDINLATMA METNİ

Şirketimize ait işyerinde kamera kaydı alınmakta ve bu yolla elde edilen kişisel veriler, çalışanlarımızın ve işyerinin güvenliğinin temini için işlenmektedir. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi kapsamında, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı

KVKK kapsamında İbavalresa Boya ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (“İbavalresa”), kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir.

Veri sorumlusu olarak İbavalresa’nın kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Şirket Unvanı                    : İbavalresa Boya ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Vergi Dairesi/No              : Sincan Vergi Dairesi/4690432307

Adres                                   : Oğuz Caddesi No:24 Organize Sanayi Bölgesi Sincan/Ankara

İletişim Numarası            : 0 312 267 56 22

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kamera kaydı alınması yoluyla elde edilen görsel veriler işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kamera kaydı alınması yoluyla elde edilen kişisel veriler, fiziksel mekan güvenliğinin temini ile taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır?

İbavalresa tarafından mevzuata uygun olarak işlenen işbu aydınlatma metni konusu kişisel veriler, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan 3. gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmamaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, kamera kaydı alınması yöntemiyle elde edilmekte ve KVKK’nın 5/1-f maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

6. KVKK’dan Doğan Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

KVKK’nın 13/1 maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, İbavalresa’ya yapılacak başvurular Oğuz Caddesi No:24 Organize Sanayi Bölgesi Sincan/Ankara adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca İbavalresa’ya daha önce bildirilen ve İbavalresa’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  kvkk@ibavalresa.com.tr adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.

Başvurularınız, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Başvurunuza ilişkin yanıtın tarafınıza ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

İbavalresa Boya ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.